فعالیت بازدم در این نقاط یه پایان رسیده و در حال حاظر طرح درختکاری و اقدامات حفاظتی و کمک به احیاء زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران در حال اجرا است