بازدم Baazdam: اشاره به دوباره نفس کشیدن و تازگی دارد. به مخاطب این وعده را می‌دهد که با کاشتن درخت دوباره می‌توان نفس کشید و زندگی را به زمین هدیه کرد.
– در معنای دیگر بازدم کنشی است در برابر دم؛ زمین و درختان به ما نفس کشیدن را هدیه می‌دهند و ما در کنشی به زمین ودرختان با کاشتن درختی دیگرعمل او را پاسخ می‌گوییم.
رسالت ما در بازدم هدیه کردن درختان بیشتر به زمین و اشاعه فرهنگ درخت دوستی و درختکاری ست. همچنین احیاء و گسترش سنت باستانی نذر درخت که از دیرباز در میان اقوام مختلف این مرز و بوم جاری بوده و امروزه ما در جای جای این خاک عزیز نشانه های آن را می توانیم ببینیم.
ما تلاش میکنیم تا با بهره گیری ازعلم و تجربیات کارشناسان کشاورزی و محیط زیست و همچنین با نگاه به طرح های موفق درختکاری در سراسر گیتی، بستری امن و راحت را برای جلب مشارکت هموطنانمان در سراسر دنیا و همچنین شرکت های خصوصی و ارگانهای دولتی برای درختکاری و آبادانی این خاک و جبران بخش کوچکی از آسیب های زیست محیطی ناشی از زندگی شهری و صنعتی را فراهم آوریم.
بی شک یاری و همراهی، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما در این راه متضمن پیروزی و بهروزی ماست