کاشت درخت در کوهسار تهران

در صورتی که امکان مراجعه به محل کاشت و از نزدیک دیدن نهال خود را ندارید می‌توانید درخواست گزارش حال درخت خود را ثبت نمائید.